ویزای کار

کانادا نیز مانند سایر کشورها در برخی شرایط دارای رکود اقتصادی خواهد شد. از طرف دیگر با توجه به کاهش زاد و ولد و همچنین پیر شدن نزدیک به 9 میلیون کانادایی و رسیدن به سن بازنشستگی، کانادا نیاز زیادی به مهاجران جدید خواهد داشت.
همچنین مهاجران جدید پس از ورود به کانادا، با کارفرمایان بیشتری روبرو خواهند شد که با هم رقابت می‌کنند برای جذب نیروی متخصص، که این امر منجر به شرایط کاری و حقوق بهتر می‌شود.
از این رو شرایط اخذ ویزای کاری را در کنار دیگر ویزاهای این کشور ارائه کرده است. سیستم ویزای کاری کانادا کمی با بقیه‌ی ویزاهای این کشور متفاوت است.